EasyDMS

Efektivní systém pro schvalování a správu dokumentů

 

 

Mám zájem o nabídku
MODERNÍ ROZHRANÍ
JEDNODUCHÉ SCHVALOVÁNÍ
E-MAILOVÉ NOTIFIKACE
NASTAVITELNÉ WORKFLOW
HLÍDÁNÍ PLATNOSTI

10 důvodů, proč je důležité mít systém pro schvalování smluv 1. Kontrola a konzistence

  Systém schvalování smluv umožňuje zajištění konzistence a kontroly nad obsahem smluv. Každá smlouva, která projde schvalovacím procesem, je přezkoumána a ověřena, aby byla v souladu s interními předpisy a standardy organizace. To snižuje riziko chyb a nejasností ve smlouvách.

 2. Ochrana proti rizikům

  Schvalovací proces umožňuje identifikovat a minimalizovat rizika spojená se smlouvami. Osoby zodpovědné za schvalování mohou posoudit právní, finanční a obchodní aspekty smluv a případně upozornit na potenciální problémy nebo nedostatky.

 3. Právní soulad

  Organizace často musí dodržovat zákony a regulace v oblasti smluvního práva. Systém schvalování může zahrnovat kontrolu právního souladu smluv, což pomáhá snížit riziko právních sporů a pokut.

 4. Auditovatelnost

  Systém schvalování vytváří stopu v procesu schvalování smluv. To je užitečné pro účely auditů a inspekcí, protože umožňuje transparentní sledování toho, kdo schválil danou smlouvu a jaký byl postup.

 5. Efektivita a časová úspora

  Při zavedení systému schvalování lze definovat jasný postup a hierarchii schvalování. To vede k efektivnějšímu procesu schvalování a rychlejšímu uzavírání smluv.

 6. Odpovědnost a transparentnost

  Systém schvalování přiděluje zodpovědnost za schvalování smluv konkrétním osobám nebo oddělením. To zajišťuje transparentnost ohledně toho, kdo nese zodpovědnost za jednotlivé smlouvy.

 7. Optimalizace finančních toků

  Schvalování smluv může zahrnovat finanční aspekty, jako je určení platby, fakturace a dohodnuté ceny. Systém schvalování může zajistit, že finanční tok je řízen efektivně a v souladu s dohodnutými podmínkami.

 8. Prevence ztrát a zneužití

  Systém schvalování může zabránit neoprávněnému vytváření, úpravě nebo uzavírání smluv. To je důležité pro prevenci zneužití nebo ztrát způsobených neautorizovanými smlouvami.

 9. Sledování termínů a podmínek

  Systém může upozorňovat na blížící se termíny vypršení smluv, automaticky generovat oznámení o prodloužení nebo ukončení smluv a sledovat dodržování podmínek smluv.

 10. Zlepšení vztahů se zákazníky/partnery

  Kvalitní systém schvalování může zvýšit důvěru a spokojenost zákazníků nebo obchodních partnerů tím, že zajišťuje pečlivou kontrolu a transparentnost procesu schvalování smluv.

Zavedení systému schvalování smluv výrazně zefektivní proces řízení smluv, minimalizuje rizika a zvyšuje efektivitu firemních aktivit.

Systémy pro schvalování smluv

Samotné elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů je možné realizovat pomocí různých softwarů a aplikací, které jsou dnes běžně dostupné na trhu. Tyto aplikace jsou ale často překombinované a tudíž uživatelsky nepřívětivé.

Oproti tomu EasyDMS umožňuje jednoduché a bezpečné podepisování smluv prostřednictvím webového prohlížeče. Zároveň je možné implementovat podepisování dokumentů prostřednictvím elektronického podpisu, což se stává stále častější metodou v obchodním světě. Elektronický podpis je právně platný a splňuje požadavky na autenticitu a integritu elektronických dokumentů.

Další výhodou elektronického schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů je zlepšení bezpečnosti dat. Elektronické smlouvy a dokumenty jsou v případě EasyDMS uloženy v bezpečných cloudových úložištích, které jsou chráněny šifrováním a dalšími bezpečnostními opatřeními. Tímto způsobem lze snížit riziko ztráty nebo poškození důležitých dokumentů a zabezpečit citlivé informace.

Alternativně je možné systém pro schvalování smluv EasyDMS nainstalovat na zákaznickou infrastrukturu, ať už vlastní servery nebo např. platformu Microsoft Azure.

Dalším důležitým aspektem elektronického schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů je možnost sledovat proces schvalování a vědět, kdo a kdy dokumenty schválil. To může být užitečné pro sledování produktivity zaměstnanců a také pro auditování a kontrolu.

Význam elektronického schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů se zvyšuje i v souvislosti s novými právními předpisy, jako je například Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které klade důraz na zabezpečení citlivých osobních údajů.

V neposlední řadě elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů také umožňuje automatizaci a digitalizaci firemních procesů, což je klíčové pro modernizaci firemní infrastruktury a zlepšení efektivity.

Vzhledem k těmto výhodám a trendům je elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů důležitým prvkem moderního firemního světa, který pomáhá zvyšovat efektivitu a produktivitu a zároveň snižovat náklady a ekologickou stopu firmy.

Význam elektronického schvalování smluv

V dnešním světě je elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů stále důležitější. Firmy se stávají čím dál více digitálními a tím pádem se množství papírových dokumentů snižuje a nahrazuje se elektronickými verzemi. Elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů v tomto procesu hraje klíčovou roli. V tomto článku si tedy přiblížíme, co to vlastně elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů znamená a jaký má význam pro moderní firmy.

Elektronické schvalování smluv znamená, že smlouvy mohou být schváleny a podepsány v digitální formě. To znamená, že smlouvy se již nemusí tisknout a fyzicky podepisovat, což zkracuje dobu, která je potřeba na uzavření smlouvy. Elektronické schvalování smluv také zvyšuje transparentnost celého procesu a usnadňuje sledování historie schvalování smluv.

Oběh firemních dokumentů znamená, že dokumenty mohou být v digitální formě distribuovány mezi zaměstnanci nebo jinými oprávněnými osobami pro schválení nebo jiné účely. Může být využita digitální podpisová technologie pro ověření pravosti a integrity dokumentů. To usnadňuje celkovou administraci dokumentů a urychluje schvalovací procesy.

Výhody elektronického schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů jsou zřejmé. Zaprvé to šetří čas a náklady. Firmy nemusí utrácet peníze za tisk a doručování dokumentů a mohou zkrátit dobu potřebnou k uzavření smlouvy nebo ke schválení dokumentů. Zadruhé to zvyšuje efektivitu a produktivitu, protože dokumenty se mohou distribuovat elektronicky a schvalovat rychleji. A konečně to zvyšuje bezpečnost, protože systém zaručuje, že dokumenty jsou pravé a nebyly pozměněny.

Další výhodou elektronického schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů je, že umožňuje pracovat vzdáleně, což je v době, kdy mnoho lidí pracuje z domova, velký benefit. Zaměstnanci mohou rychle a snadno schvalovat dokumenty z domova a není nutné, aby se setkali osobně v kanceláři.

Elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů také pomáhá zlepšit ekologickou stopu firmy. Méně papírových dokumentů znamená méně tisku a méně odpadu. Elektronické dokumenty mohou být uchovány v digitální podobě a nemusí být fyzicky uchovávány v archivu, což také snižuje náklady a ulehčuje administraci.

Elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů pomáhá šetřit čas a náklady, zvyšuje efektivitu a produktivitu, zlepšuje bezpečnost a umožňuje pracovat vzdáleně. Navíc také pomáhá snižovat ekologickou stopu firmy.

Díky tomu, že EasyDMS je možné používat v cloudu jen pomocí internetového prohlížeče, nemusíte pro přechod na elektronické schvalování smluv a oběh firemních dokumentů investovat do vlastní infrastruktury a technologií.

Napište nám